Villkor

OrangoTV Villkor och regler
VILLKOR & REGLER

Användande av den här hemsidan betyder att du har godkänt följande villkor och regler: Genom användande av programvaran som tillhandahålls av OrangoTV Limited har klienten godkänt ett juridiskt avtal med OrangoTV Limited och sig själva. Att stödja OrangoTV Limiteds villkor och regler elektroniskt har samma juridiska betydelse som att signera vilken annan form av kontrakt som helst. Om några avvikelser sker mellan kunden och OrangoTV Limited, gäller villkoren vid Gibraltar juridiska system och befintliga regler.
 
1. Terminologi
Följande terminologi gäller i dessa villkor och regler, likväl som något annat godkännande:
- Klient, du eller den som hänvisar till dig, personen som har åtkomst till den här hemsidan och som accepterar företagets villkor och regler
- Konto hänvisar till en privat hemsida med private fakturering och prenumerations information
- företaget, vi själva, vi och USA hänvisar till OrangoTV Limited
- Part och Parterna hänvisar till både klienten och oss själva eller antingen klienten eller oss
- Service, Prenumeration och Beställning hänvisar till valbara betaltjänster som vi erbjuder på våran hemsida
- Agent och Återförsäljare hänvisar till dotterbolag och andra tredje part affärspartners som marknadsför hemsidan och servicen den erbjuder
- Hemsida och sida hänvisar till www.orangotv.com, hemsidan du befinner dig på nu

Allt användande av ovanstånds termer eller andra ord i singular, plural, kapitalisering och/eller han/hon eller dem, anses som utbytbara och anses därför som en hänvisning till samma.

2. Ansvarsbegränsningar
All information och service på den här hemsidan tillhandahålls under ”befintligt skick” -praktis. Vi kan inte hållas ansvariga för några utfästelser och garantier relaterad till den här hemsidan och dess innehåll eller som är eller kan vara försedd av oss, något dotterbolag eller någon annan tredje part, inkluderat i relation till några felaktigheter eller försummelser på den här hemsidan eller i andra material; all skada i eller på grund av uppkopplingen med ditt användande av sidan. Det h’r inkluderar, utan begränsningar, direkt förlust, förlust av arbete eller vinster, skada orsakad för din hälsa, egendom, utrustning, programvara, system, program och data eller något annat direkt eller indirekt, konsekvent och oavsiktlig skada. Vi övervakar eller granskar inte material från andra parters hemsidor som länkar till den här sidan. Uttryckta val eller material som finns på dessa hemsidor behöver nödvändigtvis inte vara delade eller godkända av oss och företaget bör inte betraktas som utgivare av dessa val eller material från dessa hemsidor. Vänligen var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretessrutinerna, eller innehåll på dessa sidor. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna när de lämnar våran sida att läsa sekretesspolicyn på dem sidorna. Du bör tänka över säkerheten och trovärdigheten av någon annan sida kopplad eller som du fått åtkomst till via den här sidan, innan du delger dem någon personlig information. Företaget kommer inte ta ansvar för någon förlust eller skada oavsett hur den uppkommit, resulterat från att du har delgivit tredje parter din personliga information. Kunden kommer ersätta OrangoTV Limited för allt ansvar av kundens användande av OrangoTV Limiteds tjänster. Detta gäller även om kunden har brutit upphovsrätten, användning av skyddad handel, namn eller andra varumärkesrättigheter genom att delge dem för allmän beskådan, etc.

3. Acceptabel Användning
All information och tjänster på den här hemsidan är enbart avsedd för privat, icke kommersiellt bruk. All annan användning av hemsidan än vårt föreskrivna medgivande är strict förbjudet och är skäl för omedelbar avstängning från sidan. Du får inte skapa en länk till någon annan sida utan att först ha vårt skriftliga medgivande. Om du skapar en länk till en sida på den har webbplatsen så gör du det på egen risk för uteslutningar och begränsningar som angivits ovan kommer att gälla ditt användande på den här sidan genom att länka den.

4. Valbara tjänster och Betalning
Våra betaltjänster tillhandahåller tekniska medel för att får tillgång till olika innehåll. Alla befintliga tjänster kan förändras baserat på tillgång och på vår integritet utan förvarning. Alla förändringar i betaltjänsterna kommer att publiceras på förstasidan av vår hemsida. Vi är inte ansvariga för tillgängligt material, du har fullt ansvar för eventuella och alla tredje parters avgifter, likväl som arbetets eller personliga risker och förpliktelser relaterade till användning av data som du fått tillgång till genom att använda våran sida.
Vid full förskottsbetalning, skickas den valbara betaltjänsten automatiskt till dig. Tjänsten är en tidsbaserad prenumeration som försämras för varje sekund tills den går ut. återkommande betalning finns tillgänglig för prenumerationen. Du är självständigt ansvarig för betalning i tid eller ändra betalalternativ som finns under ”mitt konto” i inställningar.

5. Återbetalningspolicy
Både Kunden, oss själva och våra kollegor har rätten att avsluta en tjänst av någon anledning, inkluderat avslutande av fortlöpande avtal. Tjänsten från OrangoTV är en månadsbetalnings-tjänst och en påbörjad prenumerationsperiod kan inte bli återbetalad.
Alla framtida betalningar kan avslutas närsomhelst på sidan ”Mitt konto” under inställningar, det här är enbart kundens ansvar att avbryta framtida betalningar på ”mitt konto” -sidan i inställningar.
Livesupport eller avbeställningar via e-mail kan inte godkännas,
men kontouppgifter kan erbjudas till kunden för att kunna avbryta framtida betalningar. (eller hjälp med avbeställningar online). Om en prenumenationsperiod har brukats/påbörjats så anses produkten vara levererad till kunden och är därför inte återbetalningsbar.

6. Integritetsskydd
Vi använder IP adresser för att analysera trender, administrera sidan, spåra användares rörelsemönster och för att samla in bred demografisk information för kollektivt bruk. IP adresser är inte relaterade till personlig identifierande information. Dessutom, för systemförvaltning, upptäcka användningsmönster och felsökning så registrerar våra webbservrar automatiskt standard åtkommen information, inkluderat webbläsare, åtkomsttider / öppen post, URL begäran och refererade URL. Den här informationen delas inte med andra parter och används enbart inom företaget och våra intresseföretag på en ”behöver få kännedom”-praktis. Att skapa ett konto ger även ditt medgivande att få mail från oss. All individuellt identifierande information relaterad data kommer aldrig att användas på något annat sätt utan ditt uttryckliga tillstånd.

7. Cookies
Som de flesta interaktiva hemsidor, använder den här hemsidan cookies så att vi kan hämta användaruppgifter för varje besök. Cookies används på vissa delar av våran hemsida för att aktivera funktionen av dessa delar och förenkla användningen för dem som besöker sidan.

8. Ovanligare situationer
Ingen part skall vara ansvarig mot den andra för eventuella brister i uppfyllandet av någon skyldighet enligt avtalet som uppstod utom kontroll för parterna. Detta inkluderar men är inte begränsat till: nätverks tillgänglighets avbrott, trafik begränsning, elavbrott, eller händelser som terrorism, krig, politiska uppror, uppror, upplopp, civila oroligheter, handling av civil eller militär myndighet, resning, jordbävning, översvämning eller någon annan fysisk eller av människan skapad händelse utanför vår kontroll. Varje part som berörs av ett sådant fall skall omedelbart underrätta den andra parten om detsamma och skall använda alla rimliga ansträngningar för att snarast fullfölja villkoren i detta avtal som är möjligt igen.

9. Avisering om förändringar
Företaget tillhandahåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst och fortsätter du använda sidan accepterar du korrigeringar som kan ske i villkoren.

Dessa villkor och regler formar ett avtal mellan klienten och oss. Åtkomst till den här hemsidan och/eller skapande av konto ger oss din förståelse, medgivande och acceptans av hela avtalet för Regler och Villkor och dess innehåll. Prenumenations betalning: Alla priser är fasta priser.

Uppsägning av återkommande tjänster:
Kundavtalet fortgår under den överenskomna kontraktsperioden och kommer automatiskt att fortsätta tills kunden säger upp avtalet. OrangoTV Limited måste bli underrättade vid uppsägning av kontrakt senast innan nästkommande betalning är fullföljd (det här kan föras av kunden på hemsidan under ”mitt konto”, annars kommer kunden automatiskt bli fakturerad för nästa period.

Law and Jurisdiktion 
Detta avtal och eventuella tvister eller anspråk av något slag, om avtalsenliga eller utom obligatoriska, till följd av eller i samband med det ska uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med lagen i Gibraltaroch detta avtal skall tolkas i enlighet med gällande lagar i Gibraltar. När det gäller rättsliga åtgärder eller åtgärder till följd av eller i samband med detta avtal (om till följd av eller i samband med avtalsenliga eller utom obligatoriska förpliktelser), slutgiltigt hävdar var och en av parter till behörigheten för domstolarna i Gibraltar.

Yttligare avtalsenliga ansvar
Dessutom åtar sig kunden själv att inte att kränka rättigheter av något slag. Ansvaret är begränsat till en nivå som inte överstiger betalningen inom intjänandeperioden för tjänsten som har gett upphov till att anspråk kan höjas.

OrangoTV Limite där under inga omständigheter ansvarig för skador eller följdskador, bland annat utebliven vinst, förlust av produktion, förlust på grund av att använda datatjänster. Om en skuld uppstår på grund av bristfälliga tjänster från ISP eller andra nätverksoperatör eller entreprenör, kan kunden inte få ersättning från OrangoTV Limited.

Kontakt information:
OrangoTV Limited 
Company reg no. GICO 113299
Victoria House, 26 Main street 
Gibraltar
Mail: info@orangotv.com
Telefon: 0046 852503834